Lodl, Kathleen, University of Nebraska-Lincoln, United States