Kariuki, Titus Kiragu, Highline College, Des Moines, WA., United States