Caldas, Stephanie V., University of North Texas, United States