Miranda-Díaz, Miriam, Portland State University, United States