Clark-Shim, Hyuny, Portland State University, United States